1. Miejscem spełnienia świadczenia z umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).
  2. Sprzedający informuje Klientów o kosztach dostawy w www.ezra.pl oraz w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.
  3. Czas wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w podsumowaniu Zamówienia. Podany czas wysyłki obejmuje dni robocze. Jeżeli Klient nabył wiele Produktów w ramach jednego Zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości, to jest w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.
  4. Wysyłka Produktów odbywa sią wyłącznie pod adresy znajdujące sią na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Dostawy Produktów dokonywane są przez wyspecjalizowanych przewoźników Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
  6. Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Produktu bądź, gdy jest to utrudnione, stanu przesyłki (opakowania) niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego.
  7. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta - np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedający zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.